• Image

บริการแปลภาษาฟินแลนด์

บริการแปลเอกสาร
มือถือ:   086-8933180
บริการแปลภาษาฟินแลนด์ เว็ปไซด์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รายงานประจำปี สัญญาต่าง ๆ

บริการแปลภาษาฟินแลนด์

บริการแปลเอกสารและล่าม


งานแปลเอกสาร / แปลภาษา

รับแปลเอกสารทุกชนิดกว่า 30 ภาษา เช่น เว็ปไซด์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รายงานประจำปี สัญญาต่าง ๆ คำสั่งศาล  เอกสารการประมูล งานวิจัยต่างๆ คู่มือการใช้งาน เอกสารการแพทย์ บทภาพยนตร์ สารคดี โฆษณา บทความทั่วไป เอกสารราชการทุกหน่วยงาน นามบัตร และอื่น ๆ

บริการแปลและรับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น แต่งงาน ติดตามผู้ปกครอง เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ใบรับรองโสด ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ฯลฯ

บริการแปลพร้อมรับรองกรมการกงสุล และสถานทูตต่าง

ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท ในการนำไปใช้ตามหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการล่าม

บริการล่ามในงานสัมมนาต่าง ๆ งานประชุม ล่ามในศาล สัมภาษณ์นักแสดง ล่ามในการจดทะเบียนสมรส

เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เกาหลี ญี่ป่น เวียตนาม ฯลฯ

ถอดเสียง

ถอดเสียงภาษาไทยและต่างประเทศ พร้อมแปล พากย์ และบันทึกเสียง และทำ Sub title

นอกจากนี้ เรายังให้บริการถอดเสียงภาษาต่าง ๆ เช่น โฆษณาจากต่างประเทศ สัมภาษณ์ การประชุม ข่าว และอื่น ๆ

วาง Lay-out

ในกรณีที่งานแปลของท่าน ต้องการจัดวางกราฟฟิค เราบริการวางรูปแบบ Adobe illustrator , PDF           

บริการแปลและออกแบนามบัตรทุกภาษา

ภาษาที่รับแปล

ภาษาที่รับแปลEnglish (United Kingdom)


Norwegian (Norway)


Tagalog (Philipines)


Vietnamese (Vietnam)


Cambodian (Cambodia)


Arabic (Saudi Arabia)


Hungarian (Hungary)


Japanese (Japan)


Burmese (Mianmar)


Lao (Laos)


French (France)


Polish (Poland)


Portuguese (Portugal)


Chinese (China)


Korean (South Korea)


Persian (Iran)


Indonesian (Indonesia)


Russian (Russia)


Hindi (India)


Turkiah (Turky)


Urdu (Pakistan)


Hibru (Israel)


Dutch (Holland)


Swedish (Sweden)


Malaysian (Malaysia)


Italian (Italy)


German (Germany)


Spanish (Spain)


Finnish (Finland)


Danish (Denmark)

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
เว็บไซต์: https://www.worldwidetranslation.net
มือถือ:   086-8933180
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
บริการแปลภาษาอิตาลี สัญญาต่าง ๆ คำสั่งศาล เอกสารการประมูล งานวิจัยต่างๆ
ประเทศ:
บริการทำวีซ่าพม่า
ประเทศ:
รับแปลภาษามาเลเซีย รายงานประจำปี สัญญาต่าง ๆ คำสั่งศาล เอกสารการประมูล งานวิจัยต่างๆ
ประเทศ:
เราให้บริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) สำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า
ประเทศ:
บริการถอดเสียงภาษาต่าง ๆ เช่น โฆษณาจากต่างประเทศ สัมภาษณ์ การประชุม ข่าว และอื่น ๆ
ประเทศ:
บริการทำวีซ่าออสเตรีย
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ