แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- คแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ

- การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และควบคุมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

- แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 398.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มมนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์,นิเทศศาสตร์,สถิติและภูมิศาสตร์ กองทัพอากาศ
ประเทศ:
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ราคา: 680.00 THB
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลปัตตานี
ราคา: 398.00 THB
ศูนย์ติวสอบเข้ารับราชการ หนังสือคู่มือสอบข้าราชการ ข่าวงานราชการ หนังสือข้อสอบงานราชการ
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ