• Image

แนวข้อสอบครูอาสาพัฒนาการกีฬา (ไฟล์ PDF)

ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
มือถือ:   083-283-2040
แนวข้อสอบ ครูอาสาพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบครูอาสาพัฒนาการกีฬา (ไฟล์ PDF)

แนวข้อสอบ ครูอาสาพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ปรัชญาพลศึกษา

- หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา

- แนวข้อสอบ กิจกรรมกีฬา เกม และนันทนาการ

- การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก

- แนวข้อสอบ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

- แนวข้อสอบ นันทนาการ

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

- ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

- แนวข้อสอบวิชาเอก พลศึกษา

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แบบไฟล์ PDF ราคา 398 บาท

แบบรูปเล่ม ราคา 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)

ราคา: 398.00 THB / ชิ้น
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   083-283-2040
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ
ประเทศ:
หนังสือสอบราชการ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลฝาง
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพลาธิการทหารบก
ราคา: 398.00 THB
แนวข้อสอบ พลขับรถและพลขับ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ประเทศ:
แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประเทศ:
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ