QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
 • Image

รับทำวีซ่าไต้หวัน TAIWAN VISAS

หมวดหมู่: วีซ่า
Excellent Visa Service
มือถือ:   080 567 4146, 083 796 8873 สายด่วน 24 ชั่วโมง
วีซ่าไปเที่ยวต้องมีหนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน

รับทำวีซ่าไต้หวัน TAIWAN VISAS

รับทำวีซ่าไต้หวัน TAIWAN VISAS

 

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรักหรือเยี่ยมครอบครัว

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) Photo white background
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) Passport
 • ทะเบียนบ้าน House Registration
 • บัตรประชาชน ID card
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) Name or Surname change certificate (if any)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่) Marriage Certificate (if married)
 • ใบหย่า (กรณีเคยหย่า) Divorce Certificate (if divorced)
 • ใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี) Children's birth certificate (if have child )
 • ใบรับรองบุตร (กรณีนำบุตรไปด้วย) Certificate of child maintenance
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน) Employment letter
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Pay slip last 3 months
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..
 • รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 • รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
 • หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
 • หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....
 • จดหมายเชิญและเอกสารประกอบการเชิญจากสปอนเซอร์

กรณีเยี่ยมญาติพี่น้อง, พ่อแม่

 • สูติบัตร Birth Certificate
 • ทะเบียนบ้านของญาติ House Registration of relative

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.
 • หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน

 

วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) Photo white background
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) Passport
 • ทะเบียนบ้าน House Registration
 • บัตรประชาชน ID card
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) Name or Surname change certificate (if any)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่) Marriage Certificate (if married)
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน) Employment letter
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Pay slip last 3 months
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ (อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
 • ประกันการเดินทาง (สถานทูตไม่ได้บังคับให้ทำ แต่แนะนำว่าควรยื่นประกอบการขอวีซ่า)
 • จดหมายชี้แจงการเดินทาง รวมถึงเหตุผลของการเดินทาง

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.
 • หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน 

 

วีซ่าแต่งงาน ติดตามคู่สมรส หรือ วีซ่าคู่หมั้น

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี
 • และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ชบ.5) ถ้ามี 
 • ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ ทะเบียนสมรส (คร.2) (กรณีขอวีซ่าแต่งงานเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (ใบโสด) (กรณีที่ขอวีซ่าคู่หมั้นเท่านั้น)
 • ใบสำคัญการหย่า (คร.7) และ ทะเบียนการหย่า (คร.6) (กรณีที่เคยหย่าร้างมาก่อน)
 • สูติบัตรผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สูติบัตรบุตร
 • ใบรับรองบุตร (กรณีนำบุตรไปด้วย)
 • ถ้าลูกถือ 2 สัญชาติให้แสดงหนังสือเดินทางไทยและอังกฤษ
 • ใบผ่านงานแสดงหลักฐานว่าเคยทำงาน ก่อนจะย้ายไปอยู่อังกฤษ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลังให้ได้มากที่สุด
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..
 • รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 • รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
 • หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
 • หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์
 • เอกสารต้องแปลภาษาทุกฉบับ
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ประเทศไทย
มือถือ:   080 567 4146, 083 796 8873 สายด่วน 24 ชั่วโมง
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมแฟน ( Visitor Visa ) ทางเรายินดีให้บริการรับทำวีซ่าเยียมญาติ หรือแฟน พร้อมให้คำแนะนำ
ประเทศ:
ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน
ประเทศ:
วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรักหรือญาติ / วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง / วีซ่าแต่งงาน ติดตามคู่สมรส หรือ วีซ่าคู่หมั้น
ประเทศ:
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ
ประเทศ:
สถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวได้ ถึง14 วัน
ประเทศ:
ทำวีซ่าแบบคู่รักต้องมีรูปถ่ายคู่กัน หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด