• Image

รับทำวีซ่าอังกฤษ

หมวดหมู่: วีซ่า
Mr.Zee Visa
มือถือ:   092-425-2894, 083-796-8873
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับทำวีซ่าอังกฤษ และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่าอังกฤษ UK VISAS

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรัก หรือ ญาติ

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น), Photo white background
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี), Passport
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์, https://www.visa4uk.fco.gov.uk/
 • ทะเบียนบ้าน, House Registration
 • บัตรประชาชน , ID card
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), Name or Surname change certificate (if any)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่), Marriage Certificate (if married)
 • ใบหย่า (กรณีเคยหย่า), Divorce Certificate (if divorced)
 • ใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี), Children's birth certificate (if have child )
 • ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย), Certificate of child maintenance
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน), Employment letter
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, Pay slip last 3 months
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..
 • รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 • รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
 • หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
 • หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์...
 • จดหมายเชิญและเอกสารประกอบการเชิญจากสปอนเซอร์

กรณีเยี่ยมญาติพี่น้อง,พ่อแม่

 • สูติบัตร, Birth Certificate
 • ทะเบียนบ้านของญาติ, House Registration of relative

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี), Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.
 • หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน

วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น), Photo white background
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี), Passport
 • ทะเบียนบ้าน, House Registration
 • บัตรประชาชน, ID card
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), Name or Surname change certificate (if any)
 • ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่), Marriage Certificate (if married)
 • หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน), Employment letter
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, Pay slip last 3 months
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ (อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
 • ประกันการเดินทาง (สถานทูตไม่ได้บังคับให้ทำ แต่แนะนำว่าควรยื่นประกอบการขอวีซ่า)
 • จดหมายชี้แจงการเดินทาง รวมถึงเหตุผลของการเดินทาง

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี), Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.
 • หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน

วีซ่าแต่งงาน ติดตามคู่สมรส หรือ วีซ่าคู่หมั้น

 • รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี
 • และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ชบ.5) ถ้ามี 
 • ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ ทะเบียนสมรส (คร.2) (กรณีขอวีซ่าแต่งงานเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส(ใบโสด) (กรณีที่ขอวีซ่าคู่หมั้นเท่านั้น)
 • ใบสำคัญการหย่า (คร.7) และ ทะเบียนการหย่า (คร.6) (กรณีที่เคยหย่าร้างมาก่อน)
 • สูติบัตรผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สูติบัตรบุตร
 • ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)
 • ถ้าลูกถือ 2 สัญชาติให้แสดงหนังสือเดินทางไทยและอังกฤษ
 • ใบผ่านงานแสดงหลักฐานว่าเคยทำงาน ก่อนจะย้ายไปอยู่อังกฤษ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลังให้ได้มากที่สุด
 • โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..
 • รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
  รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
  หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
  - หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
  หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....
 • ขั้นตอนนี้จะรวมอยู่ แพ็คเก็จบริการของเรา
  ทำการนัดหมายตรวจสุขภาพ กับ IOM (หน่วยงานโยกย้ายถิ่นฐาน)
  ยื่นขอสอบวัดผล A-1 
  สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาหรือกังวลเรื่องการสอบวัดผล เรามีโรงเรียนแนะนำ
  มอบอำนาจทำแทน ขอคัดใบรับรองความประพฤติ จาก สนง ตำรวจแห่งชาติ

***วีซ่าแต่งงาน***

 • สำหรับวีซ่าแต่งงานไม่จำเป็นต้องแปลเอกสาร และรับการพิจารณาผลเร็วขึ้นจะทราบผลภายใน 1 เดือน
 • กรณีใช้บริการของเรา "ยินดีรับรองผล"
 • http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
 • https://www.visa4uk.fco.gov.uk/
 • สอบถามปัญหาการกรอกได้ที่ 080-567-4146 หรือ ติดต่อขอรับบริการกรอกฟอร์มได้ตามสาขาที่ให้บริการของเราตามที่อยู่ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: ชลบุรี 20150, ประเทศไทย
มือถือ:   092-425-2894, 083-796-8873
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับทำวีซ่าโปรตุเกส และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศ:
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับทำวีซ่าเดนมาร์ก และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศ:
รับทำวีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าสำหรับผู้ทึ่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว และมีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการขอวีซ่าเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ติดตามไปอยู่กับคู
ประเทศ:
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับทำวีซ่าเนเธอแลนด์ และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศ:
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับทำวีซ่าญี่ปุ่น และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศ:
เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่ารับรองผล รับยื่นวีซ่า และปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ