QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

ประตูล็อค ระบบสัมผัส และ RF การด

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช และหมดปญหา ที่ตองเปดปด ฝาครอบ เมื่อทําการกดรหัส เพียงใชปลายนิ้ว แตะอยางออนโยน ที่หนาจอ

ประตูล็อค ระบบสัมผัส และ RF การด

จุดเด่น และลักษณะเฉพาะ
เทคโนโลยี และรูปแบบที่ล้ําสมัย ระบบสัมผัสแคปลายนิ้วมือ 

เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช และหมดปญหา ที่ตองเปดปด ฝาครอบ เมื่อทําการกดรหัส เพียงใชปลายนิ้ว แตะอยางออนโยน ที่หนาจอ
RF card keys (13.56MHz, ISO 14443A Type) 
ถาบัตรเครดิต card รองรับระบบ RF (13.56MHz, ISO 14443A Type) card ใบนั้นสามารถลงทะเบียน ที่เครื่อง door lock และใชเปรียบเสมือน เปนกุญแจเขาออก 
เหมาะสมทุกการใชงาน
ออฟฟศ หรือบานพักอาศัย เพราะมีรูปแบบที่ทันสมัย และสวยงาม 
ระบบสัญญาณเตือนปองกันไฟ และการปลดล็อก อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ
อุปกรณชิ้นนี้ มีความสามารถในการตรวจจับความรอน ซึ่งอาจนําไปสูเหตุไฟไหม ในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 60 องศาเซลเซียส หรือมากกวา อุปกรณจะทําการ ตรวจจับ และเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นระบบล็อกจะทําการปลดล็อกอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน. 
ระบบล็อกอัตโนมัติ
เมื่อประตูถูกปด ระบบล็อก จะทํางานโดยอัตโนมัติ คุณไมมีวันออกจากบาน โดยลืมล็อกประ
ระบบกันขโมย และล็อก 2 ชั้น
เมื่อคุณอยูในบาน และตั้งระบบล็อก 2 ชั้น ผูที่อยูขางนอกจะไมสามารถ ทําการเปดประตูได ในทางกลับกัน ถาคุณอยู ขางนอก และไดตั้งระบบกันขโมยที่ตัวอุปกรณ หากมีผูทําการเปดประตูจากดานในเสียงแจงเตือนจะดังขึ้น 
กุญแจสํารอง
กุญแจสํารอง สามารถนํามาใช ในกรณีเกิดจากการลัดวงจร แบตเตอรรี่หมด 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 6/28 ซ.นวลจันทร์ 31 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.hoteldoorlock.net
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
อุปกรณชิ้นนี้ไดถูกออกแบบใหมีรูปทรงที่สวยงามทันสมัยรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มาพรอมกับตัวเครื่องซึ่งนําไปสูความหรูหราและสะดวกสบาย เหนือผูอื่นอีกหนึ่งระ
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8909RF-1SC การทำสีออกมาในแบบเรียบหรูสไตล์โรงแรมชั้นนำ ด้ามจับแบนแบบมีสไตล์
ประเทศ:
เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก เป็นเครื่องควบคุมระบบไฟโดยการเสียบคีย์การ์ดเข้าไป ระบบไฟจึงจะทำงาน
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น S200C-MF ตัวเครื่องมีความพิเศษแตกต่างไปจากรุ่นอื่นซึ่งเป็นสแตนเลสทั้งตัว ลักษณะจอเซ็นเซอร์นูนรับองศาการวางบัตรเพื่อสแกน
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8644RF-1SC รูปลักษณ์สวยงามแบบเรียบหรู แต่ประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัยไม่เป็นรองใคร
ประเทศ:
เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช และหมดปญหาที่ตองพกกุญแจ หมดกังวล เรื่องทําลูกกุญแจหาย เปดสะดวกเพียงกดรหัส หรือใช Touch key แตะสัมผัส
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด