QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

ประตูล็อคอัตโนมัติ สําหรับประตูกระจกเปลือย

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
เทคโนโลยี และรูปแบบที่ล้ําสมัย ระบบสัมผัสเพียงแคปลายนิ้ว เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช และหมดปญหาที่ตอง เปด/ปด ฝาครอบ เพื่อ ทําการกดรหัส เพียงใช

ประตูล็อคอัตโนมัติ สําหรับประตูกระจกเปลือย

จุดเดนและลักษณะเฉพาะ
เทคโนโลยี และรูปแบบที่ล้ําสมัย ระบบสัมผัสเพียงแคปลายนิ้ว
เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช และหมดปญหาที่ตอง เปด/ปด ฝาครอบ 
 เพื่อ ทําการกดรหัส เพียงใชปลายนิ้วสัมผัสอยางออนโยนที่หนาจอ พรอม Touch Key ความจําสูงสุด 45 Key 
เหมาะสมทุกการใชงาน
อุปกรณสามารถทําการติดตั้ง ไดทั้งที่ออฟฟศ หรือบานพักอาศัย ดวย รูปแบบที่สวยงาม และทันสมัย 
ระบบสัญญาณเตือนปองกันไฟ และการปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
อุปกรณชิ้นนี้ มีความสามารถในการตรวจจับความรอน ซึ่งอาจนําไปสูเหตุไฟไหม 
ในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 60 องศาเซลเซียส หรือมากกวา อุปกรณจะทําการ ตรวจจับ และเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นระบบล็อกจะทําการปลดล็อกอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน เมื่อประตูถูกปด ระบบล็อกจะทํางานโดยอัตโนมัติ คุณจะไมมีวันออกจากบาน โดยลืมล็อกประตู 
ระบบรหัสหลอกในตัว
เมื่อตั้งรหัสที่ตองการแลว (3 – 19 หลัก) เวลาเปดจริง สามารถกดรหัสอะไรก็ได กี่หลักก็ได กอนกดจริงรหัสที่ตั้งไว ปองกันการแอบจํารหัสของมิชฉาชีพ 
U – Plate สําหรับรัดกระจก
เหมาะสําหรับประตูกระจก TEMPER ติดตั้งไดโดยไมตองเจาะ กรณีบานเปลือยคู เพิ่ม Latch Holder 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 6/28 ซ.นวลจันทร์ 31 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230, ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.hoteldoorlock.net
โทรศัพท์:   02-7350581-8
แฟกซ์:   02-3775937
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
อุปกรณชิ้นนี้ไดถูกออกแบบใหมีรูปทรงที่สวยงามทันสมัยรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มาพรอมกับตัวเครื่องซึ่งนําไปสูความหรูหราและสะดวกสบาย เหนือผูอื่นอีกหนึ่งระ
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8909RF-1SC การทำสีออกมาในแบบเรียบหรูสไตล์โรงแรมชั้นนำ ด้ามจับแบนแบบมีสไตล์
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8644RF-1SC รูปลักษณ์สวยงามแบบเรียบหรู แต่ประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัยไม่เป็นรองใคร
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8209RF-1SC ด้ามจับสีเงินขนาดพอดีมือ หน้าจอสแกนบัตรอยู่บนด้ามจับ
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 8209RF-1GC สีทองสวยหรูหรา เหมาะสำหรับโรงแรมชั้นนำทุกประเภท มีความปลอดภัยสูงสุด
ประเทศ:
ระบบล็อคประตูโรงแรม รุ่น 9909RF-1GC เน้นที่การใช้งานสะดวกและรวดเร็ว มีความพิเศษโดยเฉพาะด้ามจับที่ยาว จับสะดวก รักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด