QuinL.com - ศูนย์รวมผู้ประกอบการไทยที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  • Image

ทนายความสินทรัพย์

สำนักงานกฎหมายสกุลฉางยุติธรรม
แฟกซ์:   02-4059266
มือถือ:   081-1380174
ทนายความสินทรัพย์ ทนายความกรุงเทพ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา "ทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, Thing และ Property" เปลี่ยนทางมาที่นี่ บทความนี้เกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับควา

ทนายความสินทรัพย์

ทนายความสินทรัพย์ ทนายความกรุงเทพ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา "ทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, Thing และ Property" เปลี่ยนทางมาที่นี่ บทความนี้เกี่ยวกับกฎหมาย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ทรัพย์, ทรัพย์สิน, สินทรัพย์, Thing และ Property การใช้อักษรย่อในนี้เพื่อมิให้บทความเยิ่นเย้อเท่านั้น แต่โดยปรกติแล้วควรเขียนด้วยคำเต็มไม่ควรย่อ เช่น "ป.พ.พ. ม.123 ว.2" ควรเขียนว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 123 วรรคสอง" มากกว่า บทความนี้มีการอ้างถึงคำสั่งศาล คำพิพากษา หรือคำวินิจฉัยของศาลในระบบซีวิลลอว์ ทรัพย์ (อังกฤษ: thing) หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ซึ่งได้แก่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ อาทิ โต๊ะ ตู้ ตั่ง เตียง ช้าง มา วัว ควาย เป็นคำมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า "ทฺรวฺย"[1] ทรัพย์สิน หรือเดิมเรียก ทรัพย์สมบัติ[2] (อังกฤษ: property, (โบราณ) propriety) หมายความถึง วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง[1] ซึ่งแบ่งประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์-สังหาริมทรัพย์ ซึ่งเดิมเรียก ทรัพย์สมบัติอันที่พึงเคลื่อนจากที่ได้-ทรัพย์สมบัติอันที่ไม่พึงเคลื่อนจากที่ได้[2], ทรัพย์แบ่งได้-ทรัพย์แบ่งไม่ได้ และ ทรัพย์ในพาณิชย์-ทรัพย์นอกพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งทรัพย์สินออกเป็น สังกมทรัพย์-อสังกมทรัพย์, วิญญาณกทรัพย์-อวิญญาณกทรัพย์ และ โภคยทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปหมดแล้วในประเทศไทย[3] [4] [5] บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิเช่นนี้เรียก "ทรัพยสิทธิ" (อังกฤษ: real right) อันมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น อาทิ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง โดยเฉพาะผู้ทรงกรรมสิทธิ์นั้นย่อมมีอำนาจที่จะใช้สอย จำหน่ายจ่ายโอน ได้ดอกผล กับทั้งติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน รวมถึงขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ป็นทรัพย์สินด้วย
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: 85/312 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
แฟกซ์:   02-4059266
มือถือ:   081-1380174
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
สำนักงานกฎหมาย กฎหมาย คืออะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กำหนดคำนิยามความหมายของคำว่า กฎหมาย ไว้ว่า กฎหมาย กฎ. น. กฎ ที่สถาบัน หรือ ผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐ ตราขึ้น หรือ ที่เกิดขึ้นจาก จารีต
ประเทศ:
คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง
ประเทศ:
รับปรึกษากฎหมาย รับให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ผู้ได้รับความเดือนร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร ค
ประเทศ:
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทมีความสำคัญต่อบริษัทที่ทำการค้าเป็นอย่างมาก ผมขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบดังนี้คือ 1. ช่วยป้องกันมิให้บริษัทได้รับความเสียหาย ในกรณีมีกรณีพิพาทตามกฎหมายเกิดข
ประเทศ:
ข้อควรระวังในการฟ้องคดี โดยปกติการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองกลางจะไม่มีหลักเกณฑ์ ที่ซับซ้อนให้เป็น ภาระแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะฟ้องคดี และการดำเนินคดีใน ศาลปกครองกลางก็ค่อนข้างยืดหยุ่น เพื่อให้การแสวงหาข
ประเทศ:
คดีผู้บริโภค และคดีแพ่งอื่นๆ ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องข
ประเทศ:
เราคือศูนย์รวมผู้ประกอบการไทย ที่ใหญ่และดีที่สุด