• Image

ติวสอบภาษาไทย

โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทรศัพท์:   081-954-9546
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย

ติวสอบภาษาไทย

ติวสอบภาษาไทย


วิชาภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ส่งคำสอบถามถึง
คำสอบถามของคุณคือ (*):
ชื่อผู้ส่งคำสอบถาม (*):
อีเมล์ที่ใช้รับการตอบกลับ (*):
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไลน์ไอดีของคุณ
เขียนสิ่งที่คุณต้องการสอบถามด้านล่าง (*)
Verified
Level 2 Saller
ที่อยู่: เลขที่ 159/6 ถนนศรีชมชื่น ซอย 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000, ประเทศไทย
โทรศัพท์:   081-954-9546
สินค้าอื่น ๆ
ดูทั้งหมด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (social science) ในกลุ่มวิชานี้ว่า คือ สาขาวิชาที่ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หน่วยสังคมต่าง ๆ ของมนุษย์
ประเทศ:
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย
ประเทศ:
ฟิสิกส์ เป็นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ สสารและพลังงาน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน
ประเทศ:
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอน
ประเทศ:
เคมี เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร รวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสาร
ประเทศ:
เคมี เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร รวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสาร
ประเทศ:
Thailand Trusted SMEs ศูนย์รวม SME ไทยที่คุณวางใจ